Mitä Lean on?

Lean on maailman levinnein johtamisfilosofia, jota hyödynnetään kaikilla toimialoilla. Myös Suomessa kiinnostus Leaniin on kasvanut tietoisuuden lisääntyessä, ja useissa yrityksissä on Lean-oppeja jo alettu soveltaa. Keskeistä Leanissä on asiakasarvoon keskittyminen, turhan eliminointi, toimintojen jatkuva parantaminen ja ihmisten arvostaminen.

Leanin taustaa

Lean pohjautuu alun perin Toyotan tapaan toimia. Leania on lähinnä pyritty hyödyntämään sen menetelmiä ja työkaluja käyttäen, mutta kokonaisvaltaista jatkuvan parantamisen kulttuuria on harvoin saavutettu, koska kokemusperäinen ymmärrys Lean-filosofiasta on ollut puutteellinen. Kuitenkin vielä suurin osa suomalaisista yrityksistä ja niiden työntekijöistä eivät tiedä, mitä Lean on ja mistä siinä on kysymys.

Leanilla tuottavuutta

Leanin periaatteita, menetelmiä ja työkaluja käyttämällä voidaan saavuttaa hämmästyttäviä tuloksia tuottavuuden kasvussa ja kilpailukyvyn parantamisessa. Leanin perustavoitteena on saada samalla panoksella enemmän, ei samaa vähemmällä.

Leanilla työtyytyväisyyttä

Lean-kulttuurin ja Lean-johtamisen ymmärtäminen on se viisastenkivi, jonka kautta jatkuvan parantamisen kulttuuri luodaan menestyksekkäästi. Tällä pystytään vaikuttamaan myönteisesti työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, joilla on olennainen merkitys työntekijöiden työssä jaksamiseen.

Lean Culture - tuottavuuden kasvu ja kilpailukyvyn parantaminen